Spółdzielnie socjalne - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Nagłówek

Spółdzielnie socjalne

Przyznanie spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy

Czym jest przyznanie spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska?
Przyznanie spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna, skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej przez okres 24 miesięcy.

Kto może otrzymać środki na utworzenie stanowiska pracy?

Środki na utworzenie stanowiska pracy może otrzymać:
  • Spółdzielnia socjalna

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

Środki na utworzenie stanowiska pracy mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić, aby otrzymać środki na utworzenie stanowiska pracy?

Spółdzielnia socjalna zamierzająca utworzyć stanowisko pracy może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy.

Wniosek o refundację może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

Szczegółowe warunki, określa Rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2018r. poz. 1859).

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).

Przyznane środki stanowią pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

Obowiązki wynikające z umowy o przyznanie z Funduszu jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy

Do podstawowych obowiązków spółdzielni należy:
  • zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z otrzymanymi środkami;
  • złożenia rozliczenia, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych, od dnia zawarcia umowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy, na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) – art. 46
  • Rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2018 r. poz. 1859).
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę